CSR POLITIK 

Vi er alle ansvarlige for at bidrage til at finde løsninger på de sociale og miljømæssige udfordringer, der findes i det samfund, vi er en del af. Det gælder også virksomheder. I Carve sætter vi fokus på, hvordan vi kan løfte et samfundsansvar gennem vores daglige praksis og opgaveløsning.

Vi ser muligheder i at kombinere samfundsmæssige behov med vores virksomheds-økonomiske interesser. Det gør vi ved at udvikle og fremme bæredygtige løsninger og adfærd.

På den måde understøtter CSR politikken vores mission om at skabe muligheder og realisere potentialet sammen med kunder, leverandører og samarbejdspartnere.

CSR politikken er gældende for alle virksomheder i Carve koncernen.

Regler og standarder

Carves CSR indsats opfylder de lovkrav, der er angivet i dansk lovgivning og anden relevant national lovgivning. De er baseret på internationale standarder for virksomheders samfundsansvar, herunder

 • UN Global Compact
 • UN Guiding Principles for Business and Human Rights
 • OECD Guidelines for Multinational Enterprises

Indsatsen monitoreres løbende og rapporteres årligt på baggrund af principper og indikatorer indeholdt i Global Reporting Initiative.

Metode

Carve anvender UN Global Compact Management Model til planlægning af CSR-indsatsen. Arbejdsprocessen indeholder følgende komponenter:

 • Ledelsesengagement
 • Vurdering af risici og muligheder
 • Definition af mål, strategier og politikker
 • Implementering i daglig praksis og i værdikæder
 • Måling og monitorering af udvikling og effekt
 • Kommunikation af resultater
 • Involvering af interessenter

Processen er dynamisk og tilstræber løbende at forbedre indsatsen, så den bedst opfylder det overordnede formål i CSR politikken og de konkrete mål, der er indeholdt i Carves handlings- og aktivitetsplaner.

Organisation

Carves CSR politik og tilhørende handlingsplaner udarbejdes af et CSR-fagudvalg og vedtages på partnermødet.

Drift-, fag- og udviklingsudvalg omsætter politik og handlingsplaner til praksis og initiativer i hverdagen. CSR-udvalget sikrer monitorering af indsatser, målopfyldelse og effektmåling.

I alle processer inddrages, i relevant omfang, de interne og eksterne interessenter, som et CSR-initiativ vil have betydning for.

Klagemuligheder

Partnere og medarbejdere i Carve Consulting kan indgive klage over manglende efterlevelse af CSR-politikken til bestyrelsesformanden og/eller et bestyrelsesmedlem i Carve. Klagen behandles fortroligt.

Eksterne aktører med en relevant tilknytning til Carve, herunder kunder, leverandører og samarbejdspartnere, kan indgive klage til bestyrelsesformanden og/eller et bestyrelsesmedlem for Carve.

Formål

Carves CSR indsats har som formål at bidrage til en samfundsansvarlig udvikling, der skaber værdi ved at forene samfundsmæssige behov med virksomhedsøkonomiske interesser.

De overordnede mål for CSR indsatsen er at udføre og dokumentere aktiviteter, der

 • respekterer menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder ved dels at minimere risikoen for negativ effekt på disse rettigheder, dels at støtte og fremme de værdier og principper, som de bygger på.
 • beskytter miljøet ved indsatser og teknologier, der kan reducere klimaforandringer og fremme miljøvenlig adfærd, bl.a. gennem fokus på at reducere CO2-udledninger.
 • modvirker alle former for korruption gennem procedurer og praksis, der forhindrer bedrageri, bestikkelse, smørelse af offentligt ansatte for at fremme rutinemæssige aktiviteter, udnyttelse af tillidsforhold for egen vindings skyld og ”sort” arbejde.

Det gør vi ved at:

 • indarbejde principper for samfundsansvar i Carves daglige praksis, både som arbejdsplads og i kontakten med leverandører, samarbejdspartnere, potentielle kunder og øvrige interessenter.
 • støtte vores kunder i at integrere principper for samfundsansvar i deres processer og løsninger.

Strategiske mål

Carve har følgende CSR strategiske mål for perioden 2015-2018:

 • At beskytte og fremme menneskeretten til adgang til arbejdsmarkedet, uden diskrimination samt retten til ligebehandling og lige muligheder.
 • At beskytte og fremme menneskeretten til privatlivsbeskyttelse og persondatabeskyttelse
 • At bidrage til en miljømæssig bæredygtig udvikling
 • At skabe transparens i vores virksomhedsdrift og aktivt modvirke korruption

Hent den nyeste CSR-rapport:

CSR-årsrapport 2020

Kontakt os

Carve Consulting
Købmagergade 11
DK-1150 København K

(+45) 25420420
info@carve.dk
CVR-nr: 35211942
LinkedIn

11 + 14 =